Statut SIMP

Tekst jednolity

STATUT
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwane dalej SIMP, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym naukowo-technicznym zrzeszeniem twórczym o celach niezarobkowych, działającym na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, organizacją pozarządową, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SIMP.

§ 2

1. Podstawowymi kierunkami działania SIMP są:

 • rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w działalności profesjonalnej i społecznej,
 • uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,
 • wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,
 • współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej.

2. SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i edukacji społeczeństwa,
głównie w obszarach:
1) automatyzacja i robotyzacja,
2) badania nieniszczące,
3) edukacja,
4) eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury,
5) informatyka,
6) inżynieria materiałowa,
7) metrologia,
8) normalizacja i jakość,
9) ochrona pracy,
10) organizacja i zarządzanie,
11) projektowanie maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych,
12) rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe,
13) systemy zarządzania i wytwarzania,
14) techniki uszczelnień,
15) technika uzbrojenia,
16) technologia przyrostowa,
17) zarządzanie środowiskiem oraz inne dziedziny nowo włączane do dyscypliny nauki, wiedzy, mechaniki i jej aplikacji:

 • ­chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja,
 • energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach,
 • hydraulika, pneumatyka, pneumonika,
 • inżynieria i aparatura chemiczna,
 • maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa,
 • maszyny dla przemysłu spożywczego,
 • maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione,
 • obrabiarki i narzędzia,
 • obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo,
 • poligrafia,
 • silniki spalinowe,
 • spawalnictwo,
 • środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego),
 • tworzywa polimerowe,
 • urządzenia i aparatura medyczna,
 • mechatronika i nanotechnologia,
 • kriogenika,
 • mechaniczne urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia transportu bliskiego.

§ 3

1. Terenem działalności SIMP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
2. SIMP posiada osobowość prawną.
3. SIMP prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.) i niniejszego statutu.

§ 4

Jednostkami organizacyjnymi SIMP są:
1) terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały SIMP.
2) jednostki specjalistyczne: sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne SIMP.

§ 5

SIMP i jego jednostki organizacyjne, za zgodą Zarządu Głównego, mogą być członkami organizacji krajowych i zagranicznych. Przynależność do organizacji międzynarodowych jest zawierana na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

SIMP posiada:
1) Sztandar.
2) Logo SIMP przedstawione w załączniku do statutu stanowiące znak towarowy, na który Urząd Patentowy RP udzielił prawo ochronne.
3) Odznaki: członkowską i honorowe, ustanowione na podstawie odrębnych uregulowań.
4) Zamek w Rydzynie – zabytek kultury narodowej wpisany do rejestru pomników historii – stanowi dom pracy twórczej SIMP, ośrodek konsolidacji życia stowarzyszeniowego, ważne ogniwo realizacji celów statutowych i popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.

§ 7

1. SIMP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. SIMP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. SIMP może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, na używanie logo SIMP, na warunkach określonych w odpowiednich uregulowaniach prawnych.
4. Członek władz i organów SIMP nie może być równocześnie członkiem władz innych organizacji, których działalność jest sprzeczna z interesami SIMP. Oceny czy działalność danej organizacji narusza interesy SIMP, dokonuje Zarząd Główny.
5. Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału może powierzyć jednemu ze swoich członków pełnienie funkcji stale urzędującego członka. Członek ten może być zatrudniony w Zarządzie Głównym lub Zarządzie Oddziału za wynagrodzeniem.

Rozdział II
Cele, sposoby działania i środki na ich realizację

§ 8

Celem SIMP jest:
1) działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, gospodarki i obronności kraju, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
2) podnoszenie i potwierdzanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
3) tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
4) dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
5) popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
6) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
7) rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
8) troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej,
9) dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,
10) propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
11) udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom SIMP,
12) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
13) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
14) wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich,
15) propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
17) dokumentowanie, honorowanie i upowszechnianie inżynierskiej twórczości oraz jej autorów,
18) realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

§ 9

Główne sposoby realizacji celów i zadań SIMP, obejmują:
1) nadawanie uprawnień rzeczoznawczych SIMP, zawodowych i kwalifikacyjnych,
2) prowadzenie systemu potwierdzania umiejętności zawodowych opartego na wymaganiach Dyrektyw Unii Europejskiej,
3) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej,
4) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
5) opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych i gospodarczych oraz tłumaczenie tekstów technicznych,
6) innowacyjne działania w zakresie opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń,
7) tworzenie własności intelektualnej i zarządzanie jej zasobami,
8) prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
9) prowadzenie szkół zawodowych oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
10) ułatwianie startu zawodowego młodym inżynierom i technikom i otaczanie opieką seniorów SIMP,
11) propagowanie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej,
12) organizowanie imprez naukowo-technicznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
13) prowadzenie działalności wydawniczej,
14) zakładanie i prowadzenie domów mechanika,
15) przyznawanie odznak, nagród i dyplomów, za wyróżniające wyniki w nauce, twórczości technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, w pracy zawodowej i społecznej,
16) tworzenie funduszów stypendialnych i udzielanie pomocy koleżeńskiej, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
17) kontynuowanie rekonstrukcji Zamku w Rydzynie, przejętego i odbudowanego przez SIMP, wraz z zabytkowym parkiem,
18) współpraca z muzeami, przy dokumentowaniu zabytkowych obiektów i urządzeń technicznych, wzbogacanie zbiorów biblioteki i muzeum SIMP na Zamku w Rydzynie.

§ 10

Środki na realizację celów i zadań statutowych, uzyskuje się z majątku SIMP.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

SIMP tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) nadzwyczajni,
3) zagraniczni,
4) wspierający,
5) honorowi.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski a także innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o ww. profilu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz i organów SIMP oraz do reprezentowania SIMP w organach poza stowarzyszeniowych z upoważnienia odpowiednich władz SIMP,
2) udziału we wszystkich formach działalności SIMP,
3) ubiegania się o uprawnienia i tytuły zawodowe,
4) korzystania z funduszu samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej,
5) noszenia odznak stowarzyszeniowych,
6) korzystania z pomocy władz SIMP w obronie interesów zawodowych i osobistych,
7) odwoływania się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia etyki zawodowej lub norm współżycia koleżeńskiego przez członka SIMP,
8) używania w korespondencji osobistej, pieczątkach i wizytówkach nazwy SIMP,
9) pełnienia funkcji honorowych, jeżeli spełnia warunki określone w § 24 ust. 2.

§ 14

1. Członkiem nadzwyczajnym może być:
1) obywatel polski a także innego państwa, który posiada uznany w Polsce dyplom szkoły wyższej, tytuł technika lub równorzędny o specjalności nie związanej z dziedziną mechaniki, lecz pracujący w dziedzinie związanej ze statutową działalnością SIMP,
2) obywatel polski nieposiadający wykształcenia technicznego, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami technicznymi,
3) uczeń jednej z dwóch ostatnich klas szkoły technicznej, której ukończenie daje tytuł technika.
2. Członkom wymienionym w ust. 1 pkt. 3 przysługuje status członka-juniora, który zwolniony jest z obowiązku opłacania składki do czasu ukończenia szkoły.
3. Po upływie 3 lat od daty przyjęcia do SIMP, członek nadzwyczajny uzyskuje status członka zwyczajnego, na podstawie decyzji Zarządu Oddziału SIMP.

§ 15

Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów SIMP, reprezentowania SIMP w innych organizacjach oraz pełnienia funkcji honorowych.

§ 16

1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmują Zarządy Oddziałów SIMP na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy SIMP.

§ 17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SIMP,
2) uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
3) przestrzegać etyki zawodowej i norm współżycia koleżeńskiego,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji członka,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału SIMP z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
3) wykluczenia na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,
4) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
2. Członkowie SIMP skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, jak i ukarani orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, nie mogą pełnić jakichkolwiek funkcji organizacyjnych z wyboru, w okresie do dnia zatarcia skazania lub uznania za niebyłą orzeczonej kary.

§ 19

1. Od uchwały Zarządu Oddziału SIMP o skreśleniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały – do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
2. Członek skreślony, może być ponownie przyjęty w poczet członków SIMP, z chwilą ustania przyczyny uzasadniającej skreślenie.
3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SIMP.

§ 20

1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa stale zamieszkujący za granicą, będący członkiem organizacji zagranicznej o podobnym jak SIMP zakresie działania bądź też, wykazujący się uznanymi osiągnięciami w pracach naukowo-technicznych.
2. Członek zagraniczny ma uprawnienia członka nadzwyczajnego.
3. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego kandydata, zaopiniowanego przez Zarząd Oddziału SIMP.
4. Skreślenia lub wykluczenia członka zagranicznego dokonuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału SIMP.

§ 21

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana statutową działalnością SIMP, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz SIMP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Oddziału SIMP lub Zarząd Główny SIMP.
2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny SIMP.
3. Członek wspierający działa w SIMP przez swego przedstawiciela lub osobiście.
4. Członek wspierający może współpracować z SIMP w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, na zasadach określonych odrębnie.

§ 22

Członkostwo, o którym mowa w § 21, ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego SIMP,
3) likwidacji instytucji (osoby prawnej) będącej członkiem wspierającym.

§ 23

1. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Głównego SIMP, nadaje Walny Zjazd Delegatów, osobom szczególnie zasłużonym dla SIMP, nauki, techniki lub gospodarki.
2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.
3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów, na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP lub Zarządu Głównego SIMP.

Rozdział IV
Funkcje honorowe

§ 24

1. Członek zwyczajny może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi:

 • honorowy Prezes SIMP,
 • honorowy Prezes Oddziału SIMP,
 • honorowy Prezes sekcji lub towarzystwa naukowo-technicznego,
 • honorowy prezes koła.

2. Funkcjami honorowymi, o których mowa w ust. 1, mogą być wyróżniane tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru. Funkcji tych nie może pełnić jednocześnie więcej niż jedna osoba.
3. Tytuł honorowego Prezesa SIMP nadaje Walny Zjazd Delegatów, na wspólny wniosek Rady SIMP i Zarządu Głównego SIMP.
4. Tytuł honorowego Prezesa: Oddziału, sekcji i towarzystwa naukowo-technicznego, Koła nadają najwyższe władze tych jednostek organizacyjnych.
5. Osoby, wyróżnione funkcjami honorowymi, mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich władz statutowych z głosem doradczym.

Rozdział V
Kadencja i podejmowanie uchwał

§ 25

1. Kadencja władz i organów SIMP wszystkich szczebli trwa 4 lata.
2. Wybory Prezesa SIMP, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. W Oddziałach SIMP, w ich jednostkach organizacyjnych oraz w sekcjach i towarzystwach naukowo-technicznych SIMP, o tajności lub jawności wyborów, decydują ich gremia wyborcze.
4. Uchwały władz i organów SIMP podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
5. Dla ważności uchwał Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów SIMP, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP oraz kół SIMP, wymagana jest obecność Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
6. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji przez Prezesa SIMP, Prezesów Oddziałów SIMP oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez wyżej wymienione organy statutowe Wiceprezes.
7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz i organów wybieralnych SIMP, ich skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz i organów wybieralnych nie może przekroczyć 50% ich stanu liczebnego.
8. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków lub nieobecności na co najmniej połowie posiedzeń w ciągu dwóch lat, członek władz lub organów wybieralnych SIMP może być odwołany przed upływem kadencji przez władzę lub organ, którego jest członkiem, a w przypadku ustania członkostwa SIMP, z powodów określonych w § 18 ust. 1 odwołanie członka władz lub organów wybieralnych SIMP jest obligatoryjne.
9. Uchwały władz lub organów o odwołaniu ich członków podejmowane są większością 2/3 głosów.

Rozdział VI
Naczelne władze i organ doradczy SIMP

§ 26

Naczelnymi władzami SIMP są:
1) Walny Zjazd Delegatów SIMP,
2) Zarząd Główny SIMP.

Walny Zjazd Delegatów

§ 27

1. Najwyższą władzą SIMP jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 28

Do zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) głównych kierunków działalności SIMP,
b) ordynacji wyborczej,
c) nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,
d) zmiany statutu,
e) regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
f) rozwiązania SIMP,
g) decyzji o zbyciu Zamku SIMP w Rydzynie, terenów przynależnych lub ich części oraz o zbyciu przedmiotów muzealnych i zabytkowych,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
a) Zarządu Głównego,
b) Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) Głównego Sądu Koleżeńskiego,
d) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu i poszczególnym członkom Zarządu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) wybór Prezesa SIMP i pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP.

§ 29

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z głosem stanowiącym:
­ delegaci jednostek organizacyjnych SIMP wybrani na swoich walnych zgromadzeniach, według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
­ członkowie honorowi będący na Zjeździe.
2) z głosem doradczym:
­ członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami;
­ zaproszeni goście.
2. Mandat delegata na Zjazd wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.
3. W głosowaniu biorą udział delegaci i członkowie honorowi obecni na Zjeździe i będący członkami SIMP.

§ 30

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwoływany z inicjatywy:
a) Zarządu Głównego,
b) Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) Zarządów co najmniej trzech Oddziałów zrzeszających co najmniej 50% członków SIMP,
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których został zwołany.
3. Uprawnienia delegatów na nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów przysługują delegatom na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

§ 31

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów co najmniej na 20 dni przed terminem Zjazdu.
2. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Główny

§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SIMP w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes SIMP i 14 członków.

§ 33

Do Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie SIMP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością SIMP zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3) wybór spośród członków Zarządu Głównego Wiceprezesów i Skarbnika,
4) powoływanie i odwoływanie Sekretarza SIMP spośród członków SIMP,
5) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych i specjalistycznych SIMP oraz koordynowanie ich działalności,
6) zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych SIMP,
7) zarządzanie majątkiem i finansami SIMP, w tym podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku trwałego SIMP (z wyłączeniem § 28 pkt g), zaciąganiu kredytów, z wyjątkiem kredytów zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na Zamku SIMP w Rydzynie,
8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SIMP o zasięgu krajowym,
9) nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów SIMP,
10) występowanie o nadawanie orderów, odznaczeń i wyróżnień,
11) wybór przedstawicieli SIMP do organizacji krajowych i zagranicznych,
12) ustalanie wysokości wpisowego i minimalnej składki członkowskiej,
13) ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów SIMP,
14) uchylanie sprzecznych z prawem, statutem, uchwałami Zarządu Głównego oraz interesami SIMP, uchwał władz jednostek terenowych SIMP i jednostek specjalistycznych.

§ 34

1. Prezydium Zarządu Głównego SIMP tworzą Prezes SIMP, Wiceprezesi, Sekretarz SIMP i Skarbnik SIMP.
2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością SIMP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
3. Sekretarz SIMP ma głos stanowiący, jeśli jest członkiem Zarządu Głównego.

Rada SIMP

§ 35

1. Organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Głównego jest Rada SIMP.
2. Radę SIMP stanowią:

 • Prezes SIMP,
 • Prezesi Zarządów Oddziałów SIMP, Prezesi sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP,
 • trzy osoby desygnowane z grona członków honorowych.

3. Do zadań Rady SIMP należy:
a) opiniowanie realizacji uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
b) opiniowanie projektów rocznych planów pracy i budżetu,
c) wyrażanie opinii o pracy Zarządu Głównego oraz organów kontrolnych i orzekających,
4. Zebrania Rady SIMP odbywają się, co najmniej raz w roku, a zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady.
5. Zasady działania Rady SIMP określa regulamin.

Rozdział VII
Naczelne organy kontrolne i orzekające SIMP

§ 36

1. Naczelnym organem kontroli wewnętrznej jest Główna Komisja Rewizyjna SIMP.
2. Naczelnym organem orzekającym jest Główny Sąd Koleżeński SIMP.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 37

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.
2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności SIMP, jej zgodności ze statutem SIMP i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień a w uzasadnionych przypadkach, wnioskowania do Walnego Zjazdu Delegatów o uchylenie uchwały Zarządu Głównego.
4. Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Główny Sąd Koleżeński

§ 38

1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelnym organem SIMP powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami pełniącymi funkcje we władzach i organach naczelnych SIMP, a także odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich wszystkich jednostek organizacyjnych.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje, na wniosek zainteresowanych członków SIMP, spory dotyczące zawodu inżyniera i technika.
3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

Rozdział VIII
Jednostki organizacyjne SIMP

§ 39

1. Jednostkami terenowymi są Oddziały SIMP powoływane przez Zarząd Główny SIMP.
2. Oddział jest powoływany na wspólny wniosek co najmniej 15 członków – uchwałą Zarządu Głównego SIMP, w którym określa się nazwę, siedzibę oraz teren działania tworzonego Oddziału SIMP.
3. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną, na wniosek tej jednostki, na mocy uchwały Zarządu Głównego SIMP.
4. Oddziały mogą zawierać ze sobą porozumienia o współpracy.
5. Podstawą prawną działalności Oddziałów SIMP, także posiadających osobowość prawną, jest niniejszy statut.
6. Oddziały SIMP mogą przyjmować regulaminy wewnętrzne, zgodne z niniejszym statutem, określające szczegółową organizację i sposoby działania.
7. Oddziały SIMP powołują:
1) Koła SIMP,
2) Koła młodzieżowe SIMP,
3) oddziałowe jednostki specjalistyczne: sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne, korporacje, kluby i inne.
8. Oddziały SIMP posiadające osobowość prawną mogą za zgodą Zarządu Głównego SIMP tworzyć agendy gospodarcze.
9. Zasady działania Oddziałów posiadających osobowość prawną:
1) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego Oddziału mającego osobowość prawną, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są wspólnie Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz lub Skarbnik.
2) Zarząd Oddziału może udzielić innej osobie lub osobom pełnomocnictwa ogólnego bądź do czynności określonego rodzaju lub do poszczególnej czynności.
3) likwidacja Oddziału posiadającego osobowość prawną następuje na wniosek Zarządu Oddziału w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Główny SIMP.
4) wniosek o wpis i wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny SIMP.
5) Oddział uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego;
6) z chwilą wykreślenia Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego traci on osobowość prawną, a SIMP wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Oddziału.
7) w przypadku rozwiązania Oddziału posiadającego osobowość prawną przeprowadza się jego likwidację. Majątek po likwidacji pozostaje majątkiem SIMP.
8) jeżeli Oddział posiadający osobowość prawną wykazuje w swojej działalności rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub statutu SIMP Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tym Oddziale.
9) Zarząd Główny powołuje zarząd komisaryczny na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości w Oddziale posiadającym osobowość prawną nie dłużej niż jeden rok.
10) uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji Oddziału przez ten Zarząd.
11) z dniem powołania zarządu komisarycznego członkowie Zarządu Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
12) Zarząd Główny SIMP składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od podjęcia uchwały, oraz zawiadomienia o jej podjęciu organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Oddziału. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego, albo upływu czasu, na jaki został ustanowiony Zarząd Główny SIMP składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 40

Władzami Oddziału SIMP są:
1) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów,
2) Zarząd.

§ 41

1. Organem kontroli wewnętrznej Oddziału SIMP jest Komisja Rewizyjna, a orzekającym, fakultatywnie Sąd Koleżeński.
2. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Oddziału SIMP składa się z 3 do 5 członków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP określają odpowiednie regulaminy.

§ 42

1. Najwyższą władzą Oddziału SIMP jest Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów, zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 43

Do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału SIMP, zgodnie z postanowieniami statutu, z uwzględnieniem uchwał władz naczelnych SIMP,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
– Zarządu Oddziału,
– Komisji Rewizyjnej (zawierających ocenę działalności Oddziału SIMP),
– Sądu Koleżeńskiego, jeżeli został wybrany,
3) rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, przedstawionego przez Komisję Rewizyjną,
4) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§ 44

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków lub Delegatów Oddziału SIMP udział biorą:
1) z głosem stanowiącym:
­ członkowie lub delegaci wybrani według zasad wyborczych ustalonych każdorazowo przez Zarząd Oddziału SIMP,
­ członkowie honorowi z terenu objętego działalnością Oddziału SIMP,
2) z głosem doradczym:
­ członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i fakultatywnie Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
­ zaproszeni goście.
2. Mandat delegata na Walne Zgromadzenie Oddziału SIMP wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

§ 45

Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Oddziału SIMP podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 46

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy:

 • ­Zarządu Głównego,
 • Zarządu Oddziału SIMP albo jego Komisji Rewizyjnej,
 • grupy członków liczącej co najmniej 50% stanu liczebnego Oddziału SIMP.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Oddziału SIMP w terminie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.
3. Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przysługują delegatom wybranym na ostatnie zwyczajne Zgromadzenie, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

§ 47

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów zawiadamia się uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Oddziału SIMP

§ 48

1. Prezesa i pozostałych członków Zarządu Oddziału SIMP wybiera Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
2. Zarząd Oddziału SIMP jest władzą Oddziału między Walnymi Zgromadzeniami Członków lub Delegatów.
3. Liczbę członków Zarządu Oddziału SIMP ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów w zależności od liczebności Oddziału.

§ 49

Do Zarządu Oddziału SIMP należy:
1) reprezentowanie Oddziału SIMP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Oddziału SIMP zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych SIMP,
3) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4,
4) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
5) uchwalanie swoich preliminarzy budżetowych,
6) zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych Oddziału SIMP,
7) zarządzanie majątkiem SIMP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny SIMP,
8) składanie Zarządowi Głównemu SIMP okresowych sprawozdań,
9) wybór przedstawicieli SIMP do innych organizacji terenowych,
10) nadawanie dyplomów uznania wg odrębnego regulaminu,
11) występowanie o nadawanie odznaczeń, orderów i wyróżnień,
12) ustalanie wysokości składki członkowskiej, na poziomie nie niższym niż minimalna ustalona przez Zarząd Główny,
13) uchylanie sprzecznych z prawem, statutem, uchwałami Zarządu Oddziału SIMP oraz interesami SIMP, uchwał władz Kół SIMP.

§ 50

1. Zarząd Oddziału SIMP, jeżeli ze względów organizacyjnych jest taka potrzeba, może wyłonić ze swego grona Prezydium, które kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu Oddziału SIMP.
2. Zarząd Oddziału może upoważnić Prezydium do podejmowania w określonych sprawach ostatecznych decyzji.

Sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne

§ 51

1. Jednostkami specjalistycznymi są sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne powoływane przez Zarząd Główny SIMP w celu inspiracji i organizacji działalności naukowo-technicznej określonej celami SIMP, i pełnią funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w swojej specjalności.
2. Zadaniem sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP jest w szczególności:

 • rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych określonej branży (specjalności),
 • skupianie i ukierunkowywanie działalności stowarzyszeniowej w swej specjalności,
 • opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe, tytuły: rzeczoznawca SIMP i dyplomowany rzeczoznawca oraz wykładowca SIMP,
 • współudział w programowaniu czasopism naukowo-technicznych.

§ 52

1. W działalności sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP uczestniczą członkowie z terenu całego kraju, którzy są zorganizowani w sekcjach i towarzystwach naukowo-technicznych przy Oddziałach SIMP.
2. Szczegółową organizację, zakres działania sekcji i towarzystw naukowo-technicznych oraz ich stosunek do innych ogniw SIMP w ramach Oddziałów określają regulaminy sekcji i towarzystw naukowo-technicznych.
3. Do sekcji i towarzystw naukowo-technicznych mają zastosowanie przepisy § 48 i § 49 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.
4. Środki finansowe na działalność zapewniają odpowiednio: Zarząd Główny SIMP i Oddziały SIMP.

Jednostki organizacyjne oddziałów SIMP

§ 53

Jednostką organizacyjną Oddziału SIMP jest Koło SIMP, powoływane przez Zarząd Oddziału SIMP, które tworzy co najmniej 7 członków.

§ 54

1. Władzami Koła SIMP są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd.
2. Organem kontroli wewnętrznej Koła jest Komisja Rewizyjna.

§ 55

1. Najwyższą władzą koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu Koła,
3) rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów lub Członków Oddziału.

§ 56

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział członkowie Koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 57

1. Zarząd Koła składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa oraz wybranych przez Zarząd Koła ze swego grona sekretarza i skarbnika, a w razie potrzeby Wiceprezesa.
2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz
SIMP,
3) składanie Zarządowi Oddziału okresowych sprawozdań,
4) uchwalanie swoich preliminarzy budżetowych,
5) wyrażanie opinii dotyczących członków Koła,
6) wnioskowanie o nadanie wyróżnień,
7) opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe.

§ 58

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 59

Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy kontrola całokształtu jego działalności co najmniej raz w roku oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Rozdział IX
Majątek SIMP i sposób reprezentacji SIMP

§ 60

1. Majątek SIMP powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Majątek SIMP, składający się z nieruchomości, ruchomości, środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest niepodzielny i stanowi własność SIMP.
3. Majątek nabyty przez Oddział SIMP po uzyskaniu osobowości prawnej stanowi własność tego Oddziału.
4. Zasady korzystania przez Oddział posiadający osobowość prawną z majątku SIMP określają odrębne umowy.
5. Majątkiem SIMP zarządza Zarząd Główny SIMP, a majątkiem własnym Oddziału posiadającego osobowość prawną – Zarząd Oddziału.

§ 61

1. Do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych SIMP wymagane jest łączne działanie Prezesa SIMP lub Wiceprezesa oraz Sekretarza SIMP lub Skarbnika SIMP.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Oddziału posiadającego osobowość prawną, wymagane jest łączne działanie prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika Oddziału SIMP.
3. Osoby upoważnione do reprezentowania SIMP oraz Oddziału posiadającego osobowość prawną, mogą ustanawiać pełnomocników oraz określać zakres ich umocowania.

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie SIMP

§ 62

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 63

1. Rozwiązanie SIMP wymaga dwóch Walnych Zjazdów Delegatów, zwołanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
2. Uchwały obydwu Zjazdów, o których mowa w ust. l, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów.
3. W przypadku decyzji o likwidacji SIMP mają zastosowanie art. 36 – 39 prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział XI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 64

1. Członkowie zwyczajni SIMP, którzy zgodnie z niniejszym statutem byliby zakwalifikowani jako członkowie nadzwyczajni, zachowują swój dotychczasowy status.
2. Jednostki organizacyjne mogą uchwalać regulaminy wewnętrzne, z wyłączeniem zapisu § 33 pkt 12, które muszą być zgodne z niniejszym statutem.

§ 65

Statut wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2018 r., w wyniku podjęcia uchwały przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP.

Zmiany Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, uchwalone przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 20 stycznia 2018 r., zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 18.05.2018 r.

Załącznik do statutu SIMP

SIMP

Znak towarowy SIMP – świadectwo ochronne Nr 98221 z dnia 5 marca 1998 r.