Z kart historii SIMP w regionie

W latach powojennych na terenie Torunia, Grudziądza, Chełmna i Brodnicy szybko zaczyna rozwijać się przemysł maszynowy, elektryczny, chemiczny, włókienniczy i spożywczy. Powstaje wiele zakładów zatrudniających liczną kadrę inżynierów i techników mechaników. Tworzą się dogodne warunki do integracji środowiska mechaników wokół Stowarzyszenia SIMP.

W 1951 r. w Grudziądzu powstaje Grudziądzki Oddział Miejski SIMP. Oddział za najważniejsze zadanie uznał zorganizowanie kół zakładowych SIMP, jako najlepszej formy integracji środowiska mechaników.

Pierwsze koła zakładowe powstają już na przełomie lat 1951/1952 w Toruniu przy Pomorskich Zakładach Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia – obecnie „APATOR” S.A. oraz w Grudziądzu przy Fabryce Maszyn Rolniczych „UNIA” i przy Pomorskiej Odlewni i Emalierni – obecnie „HYDRO-VACUUM” S.A.

Stopniowo powstają następne koła przy zakładach przemysłowych i uczelniach w Toruniu, Grudziądzu, Chełmnie i Brodnicy, wchodzące w skład Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Bydgoszczy.

Podział administracyjny kraju na 49 województw pozwolił na podjęcie w dniu 15 grudnia 1975 r. przez Zarząd Główny SIMP uchwały o powołaniu z dniem 1 stycznia 1976 r. Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Toruniu, którego obszarem działania był teren ówczesnego województwa toruńskiego, na którym działały wówczas 23 koła zakładowe.

W dniu 27 marca 1976 r. odbyło się I Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Toruniu, w którym wzięło udział 64 delegatów reprezentujących 21 kół zakładowych działających przy zakładach w Toruniu, Grudziądzu, Chełmnie i Brodnicy. Walne Zgromadzenie na I kadencję wybrało Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału SIMP w Toruniu został inż. Mieczysław Murawski. Zarząd Oddziału SIMP uchwalił również schemat organizacyjny oraz składy osobowe poszczególnych komisji problemowych. Przyjęty wówczas schemat organizacyjny Oddziału w swej podstawowej strukturze jest aktualny do dnia dzisiejszego. Na bieżąco dokonywane są w nim jedynie niezbędne aktualizacje.

W latach 1977-1989 nastąpił szybki rozwój SIMP w regionie, powstało wiele nowych kół zakładowych w dotychczasowych oraz kolejnych miastach regionu, m.in. w: Nowym Mieście Lubawskim, Golubiu Dobrzyniu, Wąbrzeźnie i Chełmży.

W 1999 r., w związku z nowym podziałem terytorialnym kraju na 16 województw, Zarząd Główny SIMP podjął uchwałę o przekształceniu dotychczasowego Oddziału Wojewódzkiego w Oddział SIMP w Toruniu, zachowując jego dotychczasową strukturę organizacyjną.

Działające od dnia 14 maja 2022 r. aktualne Władze Oddziału SIMP w Toruniu są Władzami XIII kadencji (2022-2026).
Obecnie na terenie Oddziału SIMP w Toruniu działa: 6 Kół Zakładowych, 1 Towarzystwo Naukowo-Techniczne (Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych).

Przewodniczący / Prezesi Oddziału SIMP w Toruniu:

  • (+) Kol. inż. Mieczysław Murawski (w latach 1976 – 1994)

Zarząd Oddziału SIMP w Toruniu, uchwałą z dnia 19 marca 1994 r., nadał Kol. Mieczysławowi Murawskiemu tytuł Honorowego Prezesa Oddziału SIMP w Toruniu, którą to funkcję honorową pełnił do dnia śmierci tj. do dnia 21.05.2017 r.

  • (+) Kol. mgr inż. Ryszard Wycichowski (od roku 1994 -15.11.2020)

Od dnia 16.11.2020 do dnia 14.05.2022 po uzgodnieniu z Zarządem Głównym SIMP, działalnością Oddziału SIMP w Toruniu kierowali łącznie Wiceprezesi Oddziału Kol. Kol. Jarosław Wycichowski, Jerzy Lisewski, Jan Michalak i Krzysztof Flis.

  • Kol. mgr inż. Sebastian Latanowicz (od 2022 r. – nadal)